Fortsæt til indhold

Indlæg

Det er med stor interesse at vi i Lejre Idrætsunion (LIU) har læst udkastet til ”Ny børne- og ungepolitik i Lejre Kommune”. Vi finder det dog underligt, at der i udkastet ikke er nævnt ord som ”Idræt”, ”bevægelse” og ”motion” og heller ikke noget om deltagelse i foreningslivet.

Undersøgelser foretaget af Dansk Idrætsforbund (DIF) viser at flere og flere unge primært bruger deres fritid bag en skærm, og næsten halvdelen af unge mellem 11 og 19 bruger mindst 4 timer om dagen på elektroniske medier ifølge en VIVE undersøgelse fra 2022. Det betyder at alt for mange unge kun er sammen med andre unge i skolen, og andelen af unge som er fysisk sammen med venner i fritiden, er faldet til det halve fra 2009 til 2021.

Idrætsforeningerne kan bidrage positivt til børn og unges trivsel, og give dem et frirum, hvor de møder andre unge og også lidt ældre unge, som de kan spejle sig I, og som kan være rollemodeller for dem. Samtidig viser undersøgelser fra DIF at mange unge opfatter deres voksne trænere som nogle af de vigtigste voksne i deres liv, og som personer de kan snakke med om ting, de ikke kan snakke med deres forældre om.

Hvis vi lærer de unge i idrætsforeningerne at det er OK at ”brænde et straffe”, så viser erfaringerne at de også i skolen tør tage ”chancer” og ikke bliver præget af den stigende ”perfekthedskultur”, som især rammer piger. Det kræver naturligvis at de trænere/ledere som er i foreningerne, bliver klædt på til denne nye rolle, hvor der ud over det faglige niveau også uddannes i coaching af børn og unge.

LIU har som et højt prioriteret ønske om , at der fra kommunalbestyrelsen skal fastsættes mål for skoler og institutioner så de øger samarbejdet med idrætsforeningerne, og der skal udarbejdes konkrete handleplaner for dette samarbejde. Vi skal tilbyde nogle fællesskaber som er forankret i idrætsforeningerne og foreningslivet og som motiverer de unge til både at deltage, men også blive en aktiv del af foreningslivet. De unge i dag er den nok mest ”socialt isolerede” generation nogensinde, og vi mener i LIU at deltagelse i idræt og foreningslivet kan gøre en stor forskel.

Med venlig hilsen
Jesper Fischer
Formand, Lejre Idrætsunion
Mobil: 40 60 41 01
www.lejreidraetsunion.dk
Privat e-mail: jfi@fischerkerrn.com

Torsdag d. 12. oktober afholdt Lejre Idrætsunion (LIU) et medlemsmøde om mulighederne for at søge støtte til foreningen. Der var ca. 30 deltagere til mødet, og repræsentanter fra hele kommunen.

Der er mange muligheder for at søge om støtte til aktiviteter, lige fra ”små” beløb på under 5.000 kr og op til helt store puljer på 400.000 kr eller mere.

De små puljer som administreres af Lejre kommune kræver ofte ikke det store arbejde at søge, og ansøgning kan typisk ske via Lejre kommunes hjemmeside.

De store puljer kræver ofte lidt mere arbejde, men går man med tanker om at etablere større nye faciliteter eller aktiviteter kan man med fordel kontakte kommunens Idræts – og foreningskonsulent: Simone Deisting Skejø.

Medlemsmødet blev afsluttet med en idesession hvor foreningerne snakkede med hinanden om visioner, ideer og erfaringer, og vi tror/håber at der på mødet var inspiration til at styrke foreningerne videre udvikling.

Læs mit debatindlæg på sn.dk

Skal Lejre kommune fortsætte med idrætsvisionerne ?

På det nyligt overstået styregruppemøde i ”Bevæg dig for livet” (BDFL) skulle resultaterne af den første periode præsenteres og det skulle diskuteres om visionen skulle fortsætte i en ny periode.

Lad mig med det samme afsløre, at referatet vil fortælle at punktet blev ”diskuteret”, men reelt er det min opfattelse at beslutningen var taget på forhånd. Når budgettet for de kommende år bliver vedtaget i Lejre kommunalbestyrelse inden for kort tid, vil det formentlig fortælle at visionsarbejdet er afsluttet.

Formålet med BDFL var at etablere et samarbejde mellem kommunen, Lejre Kommunes idrætsforeninger, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI, med det formål at få flere til at bevæge sig og flere til at være aktive i idrætsforeningerne. DIF/DGI samarbejder med 25 forskellige visionskommuner i hele landet og har i forvejen dialog med alle deres medlemsforeninger.

Jeg forstår, at nogle af kommunalbestyrelsens medlemmer ikke mener, at visionssamarbejdet med DIG/DGI reelt har givet et udbytte, men at resultaterne udelukkende skyldes den projektmedarbejder, som har været tilknyttet visionsprojektet. Vi er i Lejre Idrætsunion (LIU) ikke enige i den opfattelse, men er dog glade for at der er blevet fastansat en Idræts – og foreningskonsulent i Lejre Kommune. LIU ønsker dog, at Lejre Kommune fortsætter med at være visionskommune på idrætsområdet. Det er LIU’s klare opfattelse at et samarbejde med DIF/DGI og forankret i et arbejde med borgmesteren ved roret, vil have langt større gennemslagskraft end bare et lokalt Lejre forum under et kommunalbestyrelsesudvalg. De problemer, som mange foreninger har med at fastholde medlemmer og tiltrække frivillige (især unge), er noget hvor vi skal trække på erfaringer fra andre kommuner og foreninger gennem visionssamarbejdet.

Jeg er personligt ked af, at man fra kommunalbestyrelsen ikke ønsker dette visionssamarbejde med DIF/DGI, men tror at Lejre Kommune selv kan løse alle udfordringer. Uanset beslutningen, vil LIU dog fortsætte vores arbejde på vegne af vores medlemmer og deltage konstruktivt i ethvert forum, som har til formål af forbedre idræts- og foreningslivet i Lejre kommune.

Jesper Fischer
Formand, Lejre Idrætsunion

 

Høringssvar fra Lejre Idrætsunion (LIU) til ”Reduktionskatalog til budget 2024-27”

Indledningsvis vil LIU anerkende at der med ansættelsen af en Idræts – og foreningskonsulent kommer et øget fokus på det store frivillige arbejde i Lejre kommune. LIU har allerede afholdt møder med den nye konsulent og er i gang med at planlægge aktiviteter.

Der er nu vedtaget en ”Handleplan for Idræts- og bevægelsespolitikken” og også her vil LIU anerkende arbejdet med at sætte fokus på idrætsområdet. Der er dog med denne handlingsplan ikke afsat nogle nye midler til implementering, hvilket der på længere sigt kan blive behov for. Inden der skal afsættes nye midler, skal planen dog gøres mere konkret og LIU vil bidrage konstruktivt med dette arbejde.
Der er i reduktionskataloget 3 separate punkter, som giver bekymringer for idræts- og foreningsområdet.

Nedlæggelse af en stilling i Vej & Park

Der har i en længere periode været en manglende vedligeholdelse af græsbanerne i Lejre kommune. Dette har været et tema på en del møder i kommunalbestyrelsen, og konklusionen synes klar: ”Lejre kommune anvender ikke nok midler til at sikre en ordentlig vedligeholdelse”.
LIU er derfor meget bekymret over den foreslåede besparelse i Vej og Park. Der er i reduktionskataloget ikke specifikt beskrevet hvilken betydning det vil have for vedligeholdelsen af græsbanerne, men det synes at være tydeligt at det ikke vil gøre det muligt at forbedre den nuværende pleje af græsbanerne.

Reduktion af puljen til lokaletilskud

LIU anerkender at puljen historik set ikke er blevet anvendt fuldt ud. LIU arbejder dog på forslag som skal sikre at de forskellige puljer inden for idræts- og foreningsområdet skal samles i en mere smidig struktur, som gør at det bliver nemmere for foreningerne at søge og få bevilliget midler. LIU har planlagt en workshop for foreningerne under LIU til afholdelse 12. oktober, hvor vi vil synliggøre mulighederne for at søge om midler fra alle de eksisterende puljer i Lejre kommune. Lejre kommune ligger i den lave ende i forhold til andre kommuner når er kigges på hvad der investeres på idrætsområdet, og LIU forventer at de afsatte midler på området inden for de kommende år, vil kunne anvendes mere effektivt til glæde for idrætten i hele Lejre kommune.

Opsigelse af særaftale med Osted/Lejre Skytteforening

LIU mener at det er faktuelt forkert at der er mulighed for at flytte de eksisterende aktiviteter fra ”Osted/Lejre Skytteforening” til de andre skydeforeninger. De faktiske forhold er dokumenteret i høringssvaret fra Folkeoplysningsudvalget, og i lighed med dem, anser LIU at dette forslag vil resultere i en reel nedlæggelse af  Osted/Lejre skytteforening.

Med venlig hilsen
Jesper Fischer
Formand, Lejre Idrætsunion

Onsdag d. 21/6 afholdt LIU et dialogmøde med SF om tanker og visioner inden for det idrætspolitiske område.

Det blev en spændende snak med mange gode tanker og ideer, som begge parter helt sikkert vil arbejde videre med. Samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger har et meget stort potentiale inden for både sundhed generelt men også håndtering af ensomhed.

Dialogmøde
LIU dialogmøde med SF