Fortsæt til indhold

Høringssvar fra Lejre Idrætsunion

Høringssvar fra Lejre Idrætsunion (LIU) til ”Reduktionskatalog til budget 2024-27”

Indledningsvis vil LIU anerkende at der med ansættelsen af en Idræts – og foreningskonsulent kommer et øget fokus på det store frivillige arbejde i Lejre kommune. LIU har allerede afholdt møder med den nye konsulent og er i gang med at planlægge aktiviteter.

Der er nu vedtaget en ”Handleplan for Idræts- og bevægelsespolitikken” og også her vil LIU anerkende arbejdet med at sætte fokus på idrætsområdet. Der er dog med denne handlingsplan ikke afsat nogle nye midler til implementering, hvilket der på længere sigt kan blive behov for. Inden der skal afsættes nye midler, skal planen dog gøres mere konkret og LIU vil bidrage konstruktivt med dette arbejde.
Der er i reduktionskataloget 3 separate punkter, som giver bekymringer for idræts- og foreningsområdet.

Nedlæggelse af en stilling i Vej & Park

Der har i en længere periode været en manglende vedligeholdelse af græsbanerne i Lejre kommune. Dette har været et tema på en del møder i kommunalbestyrelsen, og konklusionen synes klar: ”Lejre kommune anvender ikke nok midler til at sikre en ordentlig vedligeholdelse”.
LIU er derfor meget bekymret over den foreslåede besparelse i Vej og Park. Der er i reduktionskataloget ikke specifikt beskrevet hvilken betydning det vil have for vedligeholdelsen af græsbanerne, men det synes at være tydeligt at det ikke vil gøre det muligt at forbedre den nuværende pleje af græsbanerne.

Reduktion af puljen til lokaletilskud

LIU anerkender at puljen historik set ikke er blevet anvendt fuldt ud. LIU arbejder dog på forslag som skal sikre at de forskellige puljer inden for idræts- og foreningsområdet skal samles i en mere smidig struktur, som gør at det bliver nemmere for foreningerne at søge og få bevilliget midler. LIU har planlagt en workshop for foreningerne under LIU til afholdelse 12. oktober, hvor vi vil synliggøre mulighederne for at søge om midler fra alle de eksisterende puljer i Lejre kommune. Lejre kommune ligger i den lave ende i forhold til andre kommuner når er kigges på hvad der investeres på idrætsområdet, og LIU forventer at de afsatte midler på området inden for de kommende år, vil kunne anvendes mere effektivt til glæde for idrætten i hele Lejre kommune.

Opsigelse af særaftale med Osted/Lejre Skytteforening

LIU mener at det er faktuelt forkert at der er mulighed for at flytte de eksisterende aktiviteter fra ”Osted/Lejre Skytteforening” til de andre skydeforeninger. De faktiske forhold er dokumenteret i høringssvaret fra Folkeoplysningsudvalget, og i lighed med dem, anser LIU at dette forslag vil resultere i en reel nedlæggelse af  Osted/Lejre skytteforening.

Med venlig hilsen
Jesper Fischer
Formand, Lejre Idrætsunion

Skriv et svar