Fortsæt til indhold

Det er med stor interesse at vi i Lejre Idrætsunion (LIU) har læst udkastet til ”Ny børne- og ungepolitik i Lejre Kommune”. Vi finder det dog underligt, at der i udkastet ikke er nævnt ord som ”Idræt”, ”bevægelse” og ”motion” og heller ikke noget om deltagelse i foreningslivet.

Undersøgelser foretaget af Dansk Idrætsforbund (DIF) viser at flere og flere unge primært bruger deres fritid bag en skærm, og næsten halvdelen af unge mellem 11 og 19 bruger mindst 4 timer om dagen på elektroniske medier ifølge en VIVE undersøgelse fra 2022. Det betyder at alt for mange unge kun er sammen med andre unge i skolen, og andelen af unge som er fysisk sammen med venner i fritiden, er faldet til det halve fra 2009 til 2021.

Idrætsforeningerne kan bidrage positivt til børn og unges trivsel, og give dem et frirum, hvor de møder andre unge og også lidt ældre unge, som de kan spejle sig I, og som kan være rollemodeller for dem. Samtidig viser undersøgelser fra DIF at mange unge opfatter deres voksne trænere som nogle af de vigtigste voksne i deres liv, og som personer de kan snakke med om ting, de ikke kan snakke med deres forældre om.

Hvis vi lærer de unge i idrætsforeningerne at det er OK at ”brænde et straffe”, så viser erfaringerne at de også i skolen tør tage ”chancer” og ikke bliver præget af den stigende ”perfekthedskultur”, som især rammer piger. Det kræver naturligvis at de trænere/ledere som er i foreningerne, bliver klædt på til denne nye rolle, hvor der ud over det faglige niveau også uddannes i coaching af børn og unge.

LIU har som et højt prioriteret ønske om , at der fra kommunalbestyrelsen skal fastsættes mål for skoler og institutioner så de øger samarbejdet med idrætsforeningerne, og der skal udarbejdes konkrete handleplaner for dette samarbejde. Vi skal tilbyde nogle fællesskaber som er forankret i idrætsforeningerne og foreningslivet og som motiverer de unge til både at deltage, men også blive en aktiv del af foreningslivet. De unge i dag er den nok mest ”socialt isolerede” generation nogensinde, og vi mener i LIU at deltagelse i idræt og foreningslivet kan gøre en stor forskel.

Med venlig hilsen
Jesper Fischer
Formand, Lejre Idrætsunion
Mobil: 40 60 41 01
www.lejreidraetsunion.dk
Privat e-mail: jfi@fischerkerrn.com

Læs mit debatindlæg på sn.dk

Skal Lejre kommune fortsætte med idrætsvisionerne ?

På det nyligt overstået styregruppemøde i ”Bevæg dig for livet” (BDFL) skulle resultaterne af den første periode præsenteres og det skulle diskuteres om visionen skulle fortsætte i en ny periode.

Lad mig med det samme afsløre, at referatet vil fortælle at punktet blev ”diskuteret”, men reelt er det min opfattelse at beslutningen var taget på forhånd. Når budgettet for de kommende år bliver vedtaget i Lejre kommunalbestyrelse inden for kort tid, vil det formentlig fortælle at visionsarbejdet er afsluttet.

Formålet med BDFL var at etablere et samarbejde mellem kommunen, Lejre Kommunes idrætsforeninger, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI, med det formål at få flere til at bevæge sig og flere til at være aktive i idrætsforeningerne. DIF/DGI samarbejder med 25 forskellige visionskommuner i hele landet og har i forvejen dialog med alle deres medlemsforeninger.

Jeg forstår, at nogle af kommunalbestyrelsens medlemmer ikke mener, at visionssamarbejdet med DIG/DGI reelt har givet et udbytte, men at resultaterne udelukkende skyldes den projektmedarbejder, som har været tilknyttet visionsprojektet. Vi er i Lejre Idrætsunion (LIU) ikke enige i den opfattelse, men er dog glade for at der er blevet fastansat en Idræts – og foreningskonsulent i Lejre Kommune. LIU ønsker dog, at Lejre Kommune fortsætter med at være visionskommune på idrætsområdet. Det er LIU’s klare opfattelse at et samarbejde med DIF/DGI og forankret i et arbejde med borgmesteren ved roret, vil have langt større gennemslagskraft end bare et lokalt Lejre forum under et kommunalbestyrelsesudvalg. De problemer, som mange foreninger har med at fastholde medlemmer og tiltrække frivillige (især unge), er noget hvor vi skal trække på erfaringer fra andre kommuner og foreninger gennem visionssamarbejdet.

Jeg er personligt ked af, at man fra kommunalbestyrelsen ikke ønsker dette visionssamarbejde med DIF/DGI, men tror at Lejre Kommune selv kan løse alle udfordringer. Uanset beslutningen, vil LIU dog fortsætte vores arbejde på vegne af vores medlemmer og deltage konstruktivt i ethvert forum, som har til formål af forbedre idræts- og foreningslivet i Lejre kommune.

Jesper Fischer
Formand, Lejre Idrætsunion

 

Høringssvar fra Lejre Idrætsunion (LIU) til ”Reduktionskatalog til budget 2024-27”

Indledningsvis vil LIU anerkende at der med ansættelsen af en Idræts – og foreningskonsulent kommer et øget fokus på det store frivillige arbejde i Lejre kommune. LIU har allerede afholdt møder med den nye konsulent og er i gang med at planlægge aktiviteter.

Der er nu vedtaget en ”Handleplan for Idræts- og bevægelsespolitikken” og også her vil LIU anerkende arbejdet med at sætte fokus på idrætsområdet. Der er dog med denne handlingsplan ikke afsat nogle nye midler til implementering, hvilket der på længere sigt kan blive behov for. Inden der skal afsættes nye midler, skal planen dog gøres mere konkret og LIU vil bidrage konstruktivt med dette arbejde.
Der er i reduktionskataloget 3 separate punkter, som giver bekymringer for idræts- og foreningsområdet.

Nedlæggelse af en stilling i Vej & Park

Der har i en længere periode været en manglende vedligeholdelse af græsbanerne i Lejre kommune. Dette har været et tema på en del møder i kommunalbestyrelsen, og konklusionen synes klar: ”Lejre kommune anvender ikke nok midler til at sikre en ordentlig vedligeholdelse”.
LIU er derfor meget bekymret over den foreslåede besparelse i Vej og Park. Der er i reduktionskataloget ikke specifikt beskrevet hvilken betydning det vil have for vedligeholdelsen af græsbanerne, men det synes at være tydeligt at det ikke vil gøre det muligt at forbedre den nuværende pleje af græsbanerne.

Reduktion af puljen til lokaletilskud

LIU anerkender at puljen historik set ikke er blevet anvendt fuldt ud. LIU arbejder dog på forslag som skal sikre at de forskellige puljer inden for idræts- og foreningsområdet skal samles i en mere smidig struktur, som gør at det bliver nemmere for foreningerne at søge og få bevilliget midler. LIU har planlagt en workshop for foreningerne under LIU til afholdelse 12. oktober, hvor vi vil synliggøre mulighederne for at søge om midler fra alle de eksisterende puljer i Lejre kommune. Lejre kommune ligger i den lave ende i forhold til andre kommuner når er kigges på hvad der investeres på idrætsområdet, og LIU forventer at de afsatte midler på området inden for de kommende år, vil kunne anvendes mere effektivt til glæde for idrætten i hele Lejre kommune.

Opsigelse af særaftale med Osted/Lejre Skytteforening

LIU mener at det er faktuelt forkert at der er mulighed for at flytte de eksisterende aktiviteter fra ”Osted/Lejre Skytteforening” til de andre skydeforeninger. De faktiske forhold er dokumenteret i høringssvaret fra Folkeoplysningsudvalget, og i lighed med dem, anser LIU at dette forslag vil resultere i en reel nedlæggelse af  Osted/Lejre skytteforening.

Med venlig hilsen
Jesper Fischer
Formand, Lejre Idrætsunion

Lejre Idrætsunion – Pressemeddelelse

Lejre Idrætsunion indgår samarbejde med Røde Kors Lejre om kontingentstøtte til børn og unge under 25 år.

Røde Kors Lejre har rakt ud til Lejre Idrætsunion med en donation på 10.000,-, som vil blive brugt til kontingentstøtte til børn og unge, som ellers ikke ville have mulighed for at deltage i idrætsaktiviteter i en idrætsforening.

”Det har været et at vores ønsker og mål, siden Lejre Idrætsunion blev stiftet i 2017, at vi på et tidspunkt kunne få en sådan pulje, så vi i højere grad kunne give mulighed for, at alle børn og unge i Lejre Kommune, kunne komme til at dyrke idræt og blive en del af det fællesskab, der er i en idrætsforening” siger Lars Dalsgaard, formand for Lejre Idrætsunion.

”Røde Kors Lejre vil rigtig gerne støtte lokale projekter og være med til gøre gavn, hvor det betyder allermest. Derfor så vi Lejre Idrætsunion som et perfekt match, hvor vi indirekte kan hjælpe udsatte børn til at dyrke idræt på lige fod med alle andre”, siger Birgitte Schytte, Formand for Røde Kors i Lejre. ”Det at Lejre Idrætsunion er en paraplyorganisation over en lang række af frivillige organisationer er bare et ekstra plus, og vi vil i Røde Kors rigtig gerne være med til at understøtte gode aktiviteter, der kan danne fællesskaber på tværs.”

Lejre Idrætsunion påtager sig gerne den rolle at administrerer denne pulje på en ubureaukratisk og tillidsbaseret måde, så det bliver ude i idrætsforeningerne det skal vurderes, om der er behov for støtte.

Det er vigtigt for os, men også et krav i forhold til GDPR, at vi ikke skal kende de enkelte modtagere, deres situation og tage stilling til om de er berettigede eller ej, men at dette lægges ud til de ledere og trænere i idrætsforeningerne, der har den daglig kontakt med børnene og de unge, at spotte hvem der f.eks. falder fra når kontingentet skal betales eller som har været med en kammerat til træning, men falder fra, når der skal laves en indmeldelse.

Vi har jo længe gået og puslet med tanken om at finde midler til en sådan pulje og havde også haft nogle indledende kontakter med virksomheder i kommunen, inden Corona lukkede alt ned, så vi blev ret begejstrede, da Røde Kors Lejre nu rakte ud til os og fik sat det på sporet igen.

”Vi har naturligvis et håb om, at nogle af virksomhederne i kommunen har lyst til at bakke økonomisk op om denne pulje, så vi fortsat kan støtte op om, at flest muligt får mulighed for at dyrke idræt. De kan bare kontakte mig, så finder vi en model” siger William S. Jacobsen, kasserer i Lejre Idrætsunion, som fortsætter ”Indtil videre er det jo et forholdsvist begrænset beløb vi har fået til det, men nu starter vi det op og så må vi se hvad behovet er og håbe på vi kan skaffe midlerne til at fortsætte det.”

Pressekontakt Lejre Idrætsunion: Lars Dalsgaard, formand@lejreidraetsunion.dk, 23 83 97 31
Pressekontakt Røde Kors Lejre: Birgitte Schytte, birgitte.schytte@gmail.com, 40 11 26 66